Tổ cấp dưỡng

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Đinh Xuân Hồng Bếp Trưởng

- Đinh Xuân Hồng

- Giải Khuyến khích Hội chợ ẩm thực Vũng Tàu năm 2012

Tổ cấp dưỡng - Hình ảnh tổ cấp dưỡng Tổ cấp dưỡng

- Tên: Hình ảnh tổ cấp dưỡng