Giáo viên khối mẫu giáo

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Giáo viên phụ trách lớp Lá 1 - Nguyễn Thị Lan Giáo viên phụ trách lớp Lá 1

- Tên: Nguyễn Thị Lan

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

- Email: bensipo@yahoo.com

Giáo viên phụ trách lớp Lá 1 - Nguyễn Thị Lệ Nga Giáo viên phụ trách lớp Lá 1

- Tên: Nguyễn Thị Lệ Nga

- Email: nga@gmail.com.vn

Khối trưởng khối Mẫu Giáo - GVPT Lớp Lá 2 - Trần Thị Tường Vy Khối trưởng khối Mẫu Giáo - GVPT Lớp Lá 2

- Tên: Trần Thị Tường Vy

- Email: tuongvy.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp Lá 3 - Trịnh Thị Quỳnh Hoa Giáo viên phụ trách lớp Lá 3

- Tên: Trịnh Thị Quỳnh Hoa

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Email: quynhhoatt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp Lá 3 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên phụ trách lớp Lá 3

- Tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Email: thanhnhan200867@yahoo.com.vn

Giáo viên phụ trách lớp Chồi 1 - Nguyễn Thị Huế Giáo viên phụ trách lớp Chồi 1

- Tên: Nguyễn Thị Huế

- Email: huent.sn@gmail.com

Hoàng Thị Giang Giáo viên phụ trách lớp Chồi 1 - Hoàng Thị Giang
Giáo viên phụ trách lớp Chồi 2 - Phạm Thị Gia Lai Giáo viên phụ trách lớp Chồi 2

- Tên: Phạm Thị Gia Lai

- Email: gialaipt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp Mầm - Lê Thị Phương Mai Giáo viên phụ trách lớp Mầm

- Tên: Lê Thị Phương Mai

- Email: maisongngu@yahoo.com.vn

Giáo viên phụ trách lớp Mầm - Đỗ Thị Loan Giáo viên phụ trách lớp Mầm - Tên: Đỗ Thị Loan