Giáo viên khối lớp 5

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Giáo viên phụ trách lớp 5.1 - Nguyễn Thị Thơm Giáo viên phụ trách lớp 5.1

- Tên: Nguyễn Thị Thơm

- Email: thomnt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 5.1 - Tống Thị Hoà Giáo viên phụ trách lớp 5.1 - Tên: Tống Thị Hoà
Bí thư Chi bộ - GVPT Lớp 5.2 - Đào Thị Hòa Bí thư Chi bộ - GVPT Lớp 5.2

- Tên: Đào Thị Hòa

- Giải nhất thi viết chữ đẹp cấp thành phố

- Email: hoadt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 5.3 - Nguyễn Thị Hương Giáo viên phụ trách lớp 5.3

- Tên: Nguyễn Thị Hương

- Email: huongnt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 5.3 - Nguyễn Thị Kim Phụng Giáo viên phụ trách lớp 5.3

- Nguyễn Thị Kim Phụng

- Email:

Giáo viên phụ trách lớp 5.4 - Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên phụ trách lớp 5.4 - Tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Giáo viên phụ trách lớp 5.4 - Lê Thị Hằng Giáo viên phụ trách lớp 5.4

- Tên: Lê Thị Hằng

- Email: hanglt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 5.6 - Lê Thị Tâm Khối trưởng khối 5 - GVPT Lớp 5.5

- Tên: Lê Thị Tâm

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Email: tamlt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 5.5 - Đào Thị Thu Hương Giáo viên phụ trách lớp 5.5

- Tên: Đào Thị Thu Hương

Giáo viên phụ trách lớp 5.6 - Phạm Thị Hiển Giáo viên phụ trách lớp 5.6

- Tên: Phạm Thị Hiển

- Email: hienpt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 5.6 - Trần Lê Phương Thảo Giáo viên phụ trách lớp 5.6 - Tên: Trần Lê Phương Thảo