Giáo viên khối lớp 4

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Giáo viên phụ trách lớp 4.1 - Nguyễn Thị Mai Khanh Giáo viên phụ trách lớp 4.1

- Tên: Nguyễn Thị Mai Khanh

- Email: maikhanhnt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 4.1 - Trần Thị Ánh Châu Giáo viên phụ trách lớp 4.1

- Tên: Trần Thị Ánh Châu

Giáo viên phụ trách lớp 4.2 - Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên phụ trách lớp 4.2 - Tên: Nguyễn Thị Bích Thảo

- Email: bichthaosn@yahoo.com

Giáo viên phụ trách lớp 4.2 - Nguyễn Thị Bình Giáo viên phụ trách lớp 4.2

- Tên: Nguyễn Thị Bình

- Email: thanhbinh8385yahoo.com

Giáo viên phụ trách lớp 4.3 - Nguyễn Thị Hà Giáo viên phụ trách lớp 4.3

- Tên: Nguyễn Thị Hà

Giáo viên phụ trách lớp 4.3 - Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên phụ trách lớp 4.3

- Tên: Phạm Thị Thu Hiền

Giáo viên phụ trách lớp 4.4 - Lê Thị Đức Giáo viên phụ trách lớp 4.4

- Tên: Lê Thị Đức

- Email: duclt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 4.4 - Nguyễn Thị Hồng Giáo viên phụ trách lớp 4.4

- Tên: Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên phụ trách lớp 4.5 - Nguyễn Thị Nhung Khối trưởng khối 4 - GVPT Lớp 4.5

- Tên: Nguyễn Thị Nhung

- Email: nhungnt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 4.5 - Lăng Thái Hoa Quyền Giáo viên phụ trách lớp 4.5

- Lăng Thái Hoa Quyền

- Email: hoaquyengdth@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 4.6 - Lại Thị Sâm Giáo viên phụ trách lớp 4.6

- Tên: Lại Thị Sâm

- Giải Nhất thi viết chữ đẹp cấp thành phố năm 2011-2012

- Email: samlt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 4.6 - Nguyễn Ngô Như Thụy Giáo viên phụ trách lớp 4.6

- Tên: Nguyễn Ngô Như Thụy

- Email: nhuthuy2n.sn@gmail.com