Giáo viên khối lớp 3

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Giáo viên phụ trách lớp 3.1 - Vũ Thị Huyền Giáo viên phụ trách lớp 3.1

- Tên: Vũ Thị Huyền

- Email: huyenvt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 3.2 - Mai Thị Lệ Thủy Giáo viên phụ trách lớp 3.2

- Tên: Mai Thị Lệ Thủy

- Email: mailethuyvt@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 3.2 - Đoàn Thị Minh Giáo viên phụ trách lớp 3.2

- Tên: Đoàn Thị Minh

- Email: cominh0808@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 3.3 - Phạm Thị Tố Uyên Giáo viên phụ trách lớp 3.3

- Tên: Phạm Thị Tố Uyên

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Email: touyenpt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 3.3 - Lê Thị Lâm Giáo viên phụ trách lớp 3.3 - Tên: Lê Thị Lâm
Giáo viên phụ trách lớp 3.4 - Đỗ Thị Cẩm Nhung Giáo viên phụ trách lớp 3.4

- Tên: Đỗ Thị Cẩm Nhung

Giáo viên phụ trách lớp 3.4 - Cao Thị Phúc Giáo viên phụ trách lớp 3.4

- Tên: Cao Thị Phúc

Giáo viên phụ trách lớp 3.5 - Hải Vân Giáo viên phụ trách lớp 3.5 - Hải Vân
Giáo viên phụ trách lớp 3.6 - Đỗ Thị Thuý Khối trưởng khối 3 - Giáo viên phụ trách lớp 3.6

- Đỗ Thị Thuý

- Email: thuythuyips@gmail.com