Xuất bản thông tin

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Giáo viên phụ trách lớp 2.1 - Nguyễn Thị Hồi Giáo viên phụ trách lớp 2.1

- Tên: Nguyễn Thị Hồi

- Email: hoint.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 2.2 - Nguyễn Thị Yên Giáo viên phụ trách lớp 2.2

- Tên: Nguyễn Thị Yên

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh

- Giải Nhì GV giỏi cấp Tỉnh NH 2013-2014

- Giải Nhì Viết chữ đẹp cấp TP Năm học 2012-2013

- Email: Nguyenthiyen1976@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 2.2 - Trần Thị Nguyên Giáo viên phụ trách lớp 2.2

- Tên: Trần Thị Nguyên

- Email: hoangkhacthienan@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 2.3 - Lê Thị Loan Giáo viên phụ trách lớp 2.3

- Tên: Lê Thị Loan

- Email: Duyloan_2003@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 2.3 - Trịnh Thị Bắc Giáo viên phụ trách lớp 2.3

- Tên: Trịnh Thị Bắc

Giáo viên phụ trách lớp 2.1 - Phan Thị Hấn Giáo viên phụ trách lớp 2.1

- Tên: Phan Thị Hấn

Giáo viên phụ trách lớp 2.3 - Nguyễn Thị Minh Hải Giáo viên phụ trách lớp 2.3 - Tên: Nguyễn Thị Minh Hải
Giáo viên phụ trách lớp 2.4 - Lê Thụy Thanh Trúc Giáo viên phụ trách lớp 2.4

- Tên: Lê Thụy Thanh Trúc

- Email: thanhtruclt.songngu@ymail.com

Giáo viên phụ trách lớp 2.5 - Hoàng Thị Giang Giáo viên phụ trách lớp 2.5 Tên: Hoàng Thị Giang
Giáo viên phụ trách lớp 2.6 - Đỗ Thị Hiếu Giáo viên phụ trách lớp 2.6

- Tên: Đỗ Thị Hiếu

- Giải Nhất viết chữ đẹp cấp trường năm học 2011-2012

- Email: dothihieu78@yahoo.com

Giáo viên phụ trách lớp 2.6 - Dương Thị Ngọc Bích Giáo viên phụ trách lớp 2.6

- Tên: Dương Thị Ngọc Bích

- Email: ngocbichdt.sn@gmail.com

Khối trưởng khối 2 - Nguyễn Thu Hà Khối trưởng khối 2 - GVPT Lớp 2.7

- Tên: Nguyễn Thu Hà

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2011-2012

- Email: thuhasongngu@yahoo.com