giáo viên khối lớp 1

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Giáo viên phụ trách lớp 1.1 - Lê Thị Yến Giáo viên phụ trách lớp 1.1

- Tên: Lê Thị Yến

- Email: yenlt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 1.1 - Quản Thị Tuyết Nhung Giáo viên phụ trách lớp 1.1 - Tên: Quản Thị Tuyết Nhung
Giáo viên phụ trách lớp 1.2 - Lê Thị Dung Giáo viên phụ trách lớp 1.2

- Tên: Lê Thị Dung

- Email: dunglt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 1.2 - Vũ Thị Thu Phương Giáo viên phụ trách lớp 1.2

- Tên: Vũ Thị Thu Phương

- Email: thuphuongvt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 1.3 - Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên phụ trách lớp 1.3

- Tên: Nguyễn Thị Thanh Bình

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

- Giải nhất viết chữ đẹp cấp thành phố

- Email: thanhbinhnt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 1.3 - Đinh Thị Ngọc Giáo viên phụ trách lớp 1.3 - Đinh Thị Ngọc
Giáo viên phụ trách lớp 1.4 - Phạm Thị Quyên Khối trưởng khối 1 - Giáo viên phụ trách lớp 1.4

- Tên: Phạm Thị Quyên

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Email: quyenpt.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 1.4 - Trần Thị Tính Giáo viên phụ trách lớp 1.4 Tên: Trần Thị Tính
Giáo viên phụ trách lớp 1.5 - Tạ Thị Dung Giáo viên phụ trách lớp 1.5

- Tên: Tạ Thị Dung

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Giáo viên phụ trách lớp 1.5 - Lê Thị Ngọc Giáo viên phụ trách lớp 1.5 - Lê Thị Ngọc
Giáo viên phụ trách lớp 1.6 Giáo viên phụ trách lớp 1.6

- Tên: Nguyễn Thị Lợi

- Email: loint.sn@gmail.com

Giáo viên phụ trách lớp 1.6 - Trần Thị Xuân Giáo viên phụ trách lớp 1.6 - Tên: Trần Thị Xuân